Základní dokument – Stanovy

podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech

1.  Název církve a náboženské společnosti:
SLOVANÉ – náboženská společnost

2. Poslání Slovanů – náboženské společnosti a základní články její víry:

2.1. Definice víry:

Slovanství je náš lokální kulturní a duchovní odkaz, rodná víra našich předků, jejíž části jsou základem českého, moravského a slezského folkloru, jak je doloženo i z etnografických výzkumů. Tento odkaz je zachycen například v dílech Čeňka Zíbrta, Lubora Niederleho, Dušana Třeštíka, Ludovíta Štúra, Zdeňka Váni, Dagmar Dobšovičové Pintířové a dalších českých, slovenských i zahraničních slavistů, historiků, archeologů, etnologů a folkloristů. Významný je i odkaz českých obrozenců, jejichž zásluhou dnes máme v naší zemi zachovalou autentickou kulturu. Také se inspirujeme v akademických pracech autorů z jiných zemí, kteří se věnují studiu domorodých kultur v oblasti slovanství. Stejně důležitým informačním zdrojem je však i terénní religionisticko-antropologický komparační průzkum dosud zachovalých původních, přírodně-spirituálních kultur, a to ve slovanském i v celosvětovém poli.

Slované – náboženská společnost (dále jen SNS) je v kontaktu s aktuálním hnutím rodnověrných slovanských skupin v celé Evropě. Zakládající fyzické osoby SNS jsou v kontaktu, nebo jsou členy organizace Slovanský kruh, z.s., která zároveň úzce komunikuje se zástupci skupin ostatních etnických náboženství Evropy (ECER).

Členové SNS

Slovanská kultura je definována svým jedinečným způsobem smýšlení, jazykem a spiritualitou, jež patří mezi indo-evropské jazykové/kulturní skupiny. Mezi blízce příbuzné a navazující kulturní skupiny patří zejména védská (výchozí), baltská, keltská a germánská kultura.

Slovanství je dle dnešních teologických parametrů duchovní věroukou polyteistickou s prvky henoteismu a monolatrie i animistickou. Dle slovanského světonázoru je celé stvoření prodchnuto vědomou božskou silou. Rodnověrec tím pádem vnímá Zemi, přírodní jemnohmotné duchy i jednotlivé aspekty veškeré přírody a Vesmíru jako živé a vědomé bytosti. Tato víra také zahrnuje existenci panteonu našich bohů/divů (od déva – zářit, svítit), jakožto personifikaci jednotlivých kosmologicky – archetypálních tvořitelských energií. Tento panteon však není dogmaticky stanovený, má své modifikace v čase a prostoru, v závislosti na vývoji jednotlivých kmenových skupin. Dále zahrnuje typy vědomí neduálních forem, mající svůj charakter a ukotvení v hlubokých kořenech indo-evropské tradice.

Nejvíce podobným náboženským systémem (v našem kulturním kontextu) je hinduismus, který přímo navazuje na védskou kulturu, která je zároveň lingvisticky prokazatelně zdrojovou, či zdrojově příbuznou kulturou slovanského etnika. Stejně jako hinduismus, nemá ani slovanská věrouka žádného zakladatele, pevnou dobu vzniku, ani jediný správný kodifikovaný spis, který by určoval závazná ustanovení a dogmata. Proto by také měla zůstat věroukou svobodnou, vyvíjející se a respektující různé přístupy (v rámci rodnověří a základních morálních a etických hodnot.)

Stejně jako má hinduismus své lokální podoby, nebo má každý náš kraj svůj osobitý folklórní výraz, má i slovanské rodnověří své specifické formy a podoby v závislosti na lokalitě, tedy i v zemi, ve které je praktikováno.

Základní společné filosofické body pro slovanskou věrouku v rámci SNS, však zůstávají stejné:

2.1.1. úcta ke všem božským tvůrčím silám, k přírodě a všem živým bytostem, zároveň i s vědomím konceptu Jednoty, ze které vše stvořené pochází (Rigvéda)

2.1.2. úcta k předkům, k rodině, k rodu, k vlastním kořenovým kulturám, s respektem k jedinečnosti každé bytosti

2.1.3. úcta k přírodním zákonům Vesmíru a přirozené hierarchii jednotlivých forem vědomí

2.1.4 znalost konceptu rovnováhy a celistvosti, rovnoprávnosti polarit (pohlaví atd.)

2.1.5 úcta a respekt k ostatním kulturám a naukám, otevřenost ke vzájemné inspiraci a spolupráci

2.1.6 péče o domovskou krajinu, přírodní zdroje a posvátná místa

2.1.7 rozvíjení etických zásad a moudrosti v sobě sama, ve své rodině a komunitě

2.1.8 ctění cyklů přírody a spolupráce s nimi prostřednictvím oslav.

V lokalitě našeho státu slovanství zahrnuje prvky naší západo-slovanské tradice, mytologii, lidovou slovesnost a obřadní obyčeje, které jsou zachovány v českém, moravském a slezském folklóru. V současné podobě se dotýká také všeho řemeslného, uměleckého, hospodářského, terapeutického, slovesného a léčitelského dědictví, jež zde zanechali naši předkové.

Řídíme se okruhem přírodních svátků, které jsou obsahem slovanské duchovnosti. Stopy těchto svátků jsou obsaženy v základech našeho folkloru. Okruh našich svátků se jmenuje Kolovrat / Kolo roku. V současné fázi výzkumu obsahuje Kolo roku přibližně 70 svátků. (viz akademické práce zveřejněné Slovanským kruhem, z.s.). Některé termíny svátků se řídí solárním, některé lunárním kalendářem.

Členové SNS mají svobodné právo svoji víru přizpůsobit do lokální podoby a praktikovat ji sami, se svou rodinou a komunitou. Také mají právo do své tradice, v souladu se svým cítěním, vkládat nové prvky, které rozvíjí přirozenou duchovnost a pozitivní schopnosti člověka.

Jelikož žijeme ve velmi kulturně propleteném prostředí, prošli jsme dlouhým vývojem a našimi genetickými předky většinou nebyli pouze zástupci slovanského etnika, členové SNS mohou integrovat do své věrouky i části jiných kultur a slavit jiné svátky, pro svou vlastní potřebu. Slovanství je otevřená věrouka a není dogmaticky profilovaná.

2.2. Pomáhat všem Slovanům podle možností obce, vytvářet a aplikovat vzdělávací programy, pomáhat všude tam, kde to bude sloužit k rozvoji života slovanské komunity a našich přírodních tradic.

2.3. Prohlubovat přátelské vztahy a kontakty mezi Slovany na území České republiky i Slovany žijícími mimo její hranice.

2.4. Podporovat přátelské vztahy mezi Českou republikou a ostatními zeměmi s příbuznou etnolingvistickou kulturou.

2.5. Neustále se vzdělávat a shromažďovat objektivní informace o slovanství a jeho učení, a takové informace pak předávat dále.

2.6. Poznávat, ochraňovat a rozvíjet hmotné a nehmotné dědictví našich předků v rámci slovanství.

Hmotné: Přírodní i umělá místa kulturního či duchovního významu, předměty spojené s tradicí.

Nehmotné: Umělecké, duchovní, kulturní i intelektuální dědictví českého národa, stejně tak folklór, znalost přirozeného hospodářství, přírodní lidová moudrost.

2.7. Prohlubovat dialog a spolupráci mezi různými náboženskými a kulturními skupinami a pracovat na vzniku a prohlubování vzájemného respektu, tolerance a přátelských vztahů.

2.8. Dobrovolně shromažďovat prostředky pro výstavbu svatyní a obnovu a ochranu původních slovanských hradišť a posvátných hájů, a ty pak dle možností obnovovat, ochraňovat a používat je pro komunitní slovanské obřady.

2.9. Shromažďovat prostředky pro zajištění všech věcí potřebných k veřejným obřadům a oslavám.

2.10. Bránit slovanskou pospolitost a nauku proti všem projevům rasismu, xenofobie či jakékoli jiné diskriminace. Taktéž proti projevům manipulace veřejným míněním za účelem zneužívání tradice pro politické, mocenské a různé jiné neetické důvody.

2.11. Dle vlastních možností pracovat pro komunitu Slovanů na obnově slovanské tradice, pomáhat při realizaci přechodových rituálů a obřadních oslav Kolovratu.

2.12. Vydávat periodické či neperiodické publikace o Slovanství.

2.13. Pomáhat vytvořit podmínky pro řádné vyučování nových kněží a kněžek, kteří po ukončení studia a složení praktických zkoušek budou vykonávat obřady spojené s náplní víry Slovanů.

2.14. Hlavním cílem SNS je umožnit oficiální přihlášení se ke své domorodé tradici, což zahrnuje víru v síly slovanského panteonu, integraci slovanské duchovnosti a víry ve všech ohledech do denního života, a to jak v míře velice jemné, tak i absolutní. To, že je někdo Slovan, znamená, že se hlásí k duchovnímu odkazu našich předků a cítí se být s ním propojen, nezávisle na svém společenském postavení, nebo životním stylu. Jakékoliv pokusy někoho fyzickým či psychickým násilím nutit do změn, ke kterým ještě ve svém životě sám/sama ze své svobodné vůle nedospěl/a, nemají se slovanským učením nic společného.

2.15. SNS vyvíjí spolupráci s dalšími domorodými autentickými směry a skupinami pro rozvoj hlubšího vhledu do společné historie, pro uchopení hloubky práce s obřady a také pro podporu rozvoje společně s dalšími domorodými tradicemi na území České republiky.

2.16. Vést evidenci členů SNS, a to pouze pro svou vnitřní potřebu.

2.17. Podporovat souladný a přirozený kulturní a sociální rozvoj v rámci svého bydliště.

2.18. Podporovat ekologické, trvale udržitelné lokální zemědělství, podporovat místní rozvoj původních umění a řemesel.

2.19. Ctít přírodu a kultivovat vlastní vědomý a přirozený přístup k životnímu prostředí, a svým příkladem vést k takovému chování i své okolí.

2.20. Podporovat vznik, chod a výuku lesních aj. komunitních školek a škol již fungujících, jejichž náplní je svobodné vzdělávání s obsahem výuky slovanských tradic a úcty k přírodě a přirozenosti

3. Sídlo SNS na území České republiky:

Rybná 716/24, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 09

4. Statutární orgán SNS:

4.1. Rada Slovanů Čech, Moravy a Slezska

4.1.1. Rada Slovanů Čech, Moravy a Slezska je nejvyšším a statutárním orgánem SNS. Do zřízení první Krajské slovanské obce plní její funkci Rada zřizovatelů. Do zřízení druhé Krajské slovanské obce plní její funkci první (jediná) Krajská slovanská obec.

4.1.2. Členy Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska mohou být plnoletí, mravně a občansky způsobilí členové z řad Krajských slovanských obcí. Rada Slovanů Čech, Moravy a Slezska se skládá nejméně ze dvou členů. Své zástupce v Radě Slovanů Čech, Moravy a Slezska volí členové každé Krajské slovanské obce, a to v počtu stanoveném Radou Slovanů Čech, Moravy a Slezska. Každá existující Krajská slovanská obec musí mít nejméně jednoho člena v Radě Slovanů Čech, Moravy a Slezska. Minimální možný počet členů Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska jsou 2. Maximální počet členů Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska je 43. Do tohoto počtu se nezapočítávají Virilní (nevolení) členové. Krajská slovanské obec je oprávněna zvolené členy do Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska za svou Krajskou slovanskou obec i odvolávat. V případě odvolání člena Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska je jeho Krajská slovanské obec povinna do 15 dnů delegovat na jeho místo nového člena Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska.

4.1.3. Členové Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska si ze svého středu volí předsedu, místopředsedu a pokladníka. Předseda, místopředseda a pokladník musí mít trvalý pobyt na území České republiky. Funkční období volených členů Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska je dvouleté. Předseda, místopředseda a pokladník mohou být během funkčního období na návrh člena Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska ze závažných důvodů ze svých funkcí odvoláni. K odvolání je třeba alespoň 2/3 hlasů všech členů Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska. Za odvolaného funkcionáře bude do 15 dnů zvolen nový. Evidenci členů všech slovanských obcí vede Rada Slovanů Čech, Moravy a Slezska. Předseda, místopředseda a pokladník mohou ukončit svůj mandát i na vlastní žádost. Rada Slovanů Čech, Moravy a Slezska ukončí mandát předsedy, místopředsedů a pokladníka nejpozději do jednoho měsíce od obdržení této žádosti. Při porušení zásad, stanov a pravidel náboženské společnosti Slované, bude po odhlasování Radou Slovanů Čech, Moravy a Slezska, či Radou zřizovatelů mandát zrušen okamžitě.

4.1.4. Rada Slovanů Čech, Moravy a Slezska jedná jménem SNS na území i mimo území ČR. Kromě členů Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska nejsou oprávněny jménem SNS jednat jiné osoby. Za Radu Slovanů Čech, Moravy a Slezska jedná a podepisuje předseda nebo místopředseda ve všech záležitostech a v souladu s hlasováním Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska.

4.1.5. Radě Slovanů Čech, Moravy a Slezska přísluší zejména:

4.1.5.1. spravovat veškerý majetek SNS a provádět všechny právní úkony jejím jménem. V případě majetku má Rada Slovanů Čech, Moravy a Slezska oprávnění tak činit pouze se souhlasem místní Slovanské obce, které je majetek svěřen. Toto neplatí, jedná-li daná místní Slovanská obec tak, že poškozuje náboženskou společnost Slované. Bude-li, zjištěno, že místní Slovanská obec poškozuje celou SNS svým způsobem nakládáním s majetkem, má právo jednat bez jejího souhlasu, ale musí ji informovat o učiněných krocích.

4.1.5.2. schvalovat roční rozpočty SNS,

4.1.5.3. schvalovat vznik nové Slovanské obce, nebo obnovení činnosti Slovanské obce,

4.1.5.4. schvalovat zánik nebo sloučení Slovanské obce,

4.1.5.5. schvalovat vznik nové Krajské slovanské obce nebo obnovení činnosti Krajské slovanské obce,

4.1.5.6. schvalovat zánik nebo sloučení Krajské slovanské obce,

4.1.5.7. schvalovat zánik SNS,

4.1.5.8. předkládat návrhy změn základního dokumentu Ministerstvu kultury

4.1.5.9. koordinovat činnost jednotlivých Slovanských obcí a Krajských slovanských obcí ve věcech hospodářských a organizačně správních.

4.1.5.10. v případě potřeby upravovat a měnit územní působnost jednotlivých Slovanských obcí a Krajských slovanských obcí a změny této působnosti,

4.1.5.11. stanovovat výši členských příspěvků jednotlivých členů SNS. Příspěvky členů musí být vynaloženy k financování činnosti SNS dle rozhodnutí Rady slovanů Čech, Moravy a Slezska, zejména v souladu s čl. 2.2 – 2.20, správa SNS, odměny duchovních aj.

4.1.5.12. nakládat s veškerým majetkem SNS,

4.1.5.13. vydávat organizační řád SNS a další směrnice a normy pro svou činnost,

4.1.5.14. vydávat a schvalovat výroční zprávy o své činnosti a výroční zprávu zveřejnit

4.1.5.15. projednávat návrhy a připomínky členů Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska, předložené písemně nebo osobně a usnášet se o nich,

4.1.5.16. projednávat návrhy a připomínky místních a Krajských slovanských obcí, předložené písemně jejich jménem, a usnášet se o nich,

4.1.5.17. projednávat písemné návrhy a připomínky členů obcí a usnášet se o nich,

4.1.5.18. zajišťovat vydávání periodických a neperiodických publikací,

4.1.5.19. schvalovat přijetí a propuštění tajemníka Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska,

4.1.5.20. jmenovat a v odůvodněných případech odvolávat duchovní, či členy orgánů SNS.

4.1.6. Člen Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska vykonává svůj mandát osobně, delegace na jinou osobu, není přípustná.

4.1.7. Rada Slovanů Čech, Moravy a Slezska může usnesením přenést dočasně některé své kompetence na předsedu Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska.

4.1.8. Volený člen Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska může rezignovat na své členství nebo funkci v radě. Svou rezignaci oznámí písemně předsedovi Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska, nebo místopředsedovi a také Krajské Slovanské obci, za kterou byl do Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska delegován. Pokud rezignuje na členství, tato Krajská Slovanská obec je povinna bezodkladně jmenovat nového člena Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska. Členství v Radě Slovanů Čech, Moravy a Slezska zanikne rezignujícímu členovi zvolením nového člena Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska, nejpozději však do 1 měsíce od podání rezignace Radě Slovanů Čech, Moravy a Slezska.

4.1.9. O případném zrušení mandátu člena Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska, rozhoduje Krajská slovanská obec, které člena do Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska delegovala. V době mezi zrušením mandátu a volbou dalšího zastupujícího člena, vykonává jeho funkci náhradník, kterého určí příslušná Krajská Slovanská obec. Člen Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska také pozbývá svého mandátu v radě, pokud pozbyl členství ve své Slovanské obci. Rada Slovanů Čech, Moravy a Slezska může také zrušit mandát člena Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska se souhlasem dvoutřetinové většiny všech přítomných členů Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska a to i bez souhlasu dotčené Krajské Slovanské obce v těchto případech:

4.1.9.1. nevykonává-li řádně svou funkci bez závažných důvodů, ač byl na to opakovaně písemně upozorňován (alespoň třikrát) po dobu nejméně 3 měsíců,

4.1.9.2. dopustil-li se činu nebo chování, které bylo v rozporu se stanovami SNS.

4.1.10. Schůzi Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska svolává její předseda nebo jím pověřený člen rady podle potřeby, nebo kdykoliv o to požádá nejméně 1/3 členů Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska nebo nejméně 1/2 členů Krajské slovanské obce, nejméně však 4x ročně. Termín schůze Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska oznámí předseda Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska sekretáři Rady zřizovatelů, a to nejpozději dva týdny před jejím konáním. V mimořádných či naléhavých případech je možné svolat Radu Slovanů Čech, Moravy a Slezska bezodkladně, nejdříve však do 24 hodin od vyhlášení.

4.1.11. Rada Slovanů Čech, Moravy a Slezska je schopna usnášení, je-li přítomna nejméně polovina všech jejích členů a přítomní zastupují nebo jsou zplnomocnění zastupovat nejméně 2/3 Krajských slovanských obcí. Rada Slovanů Čech, Moravy a Slezska se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předsedající schůze.

4.1.12. Schůzí Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska se mohou účastnit všichni členové Rady zřizovatelů SNS, a to s hlasem poradním.

4.1.13. Ke splnění některých svých úkolů může Rada Slovanů Čech, Moravy a Slezska zřídit stálé nebo dočasné komise jako své pomocné orgány. Dočasná komise končí svou činnost po splnění zadaného úkolu. Stálá komise končí činnost rozhodnutím Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska.

4.1.14. Členové Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska mají právo účastnit se jednání Krajských slovanských obcí, Slovanských obcí, a vyjádřit se k projednávaným bodům, které se týkají Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska, nebo SNS celkově.

5. Osobní údaje členů orgánů SNS:

5.1 Členové statutárního orgánu nejsou ke dni vzniku SNS ustanoveny.

6. Organizační struktura SNS včetně výčtu všech typů právnických osob, které budou navrhovány k evidenci v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb. podle § 15a odst. 1, způsob jejich zřizování a rušení, včetně případného uvedení právního nástupce při jejich zániku, označení jejich statutárních orgánů, způsob jejich ustavování a odvolávání, délka funkčního období členů statutárních orgánů:

6.1. Organizační struktura:

6.1.1. Rada zřizovatelů

6.1.2. Rada Slovanů Čech, Moravy a Slezska

6.1.3. Krajská slovanská obec

6.1.4. Slovanská obec

6.1.5. Právnické osoby dle § 15a odst. 1, zákona č. 3/2002 se zřizovat nebudou

6.2. Rada zřizovatelů

6.2.1. Rada zřizovatelů je nejvyšším kontrolním orgánem dohlížejícím na obecný chod SNS, Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska, Krajských Slovanských obcí a Slovanských obcí, především v záležitostech závažného charakteru, ovlivňujících směřování a dosahování cílů SNS a jednotlivých obcí a změn majetkových. Rada zřizovatelů vzniká současně se zaregistrováním SNS Ministerstvem Kultury a do splnění podmínek pro ustavení orgánů SNS, plní funkce těchto orgánů.

6.2.2. Počet členů Rady zřizovatelů je minimálně 3 a nesmí stoupnout nad 7. Členové Rady zřizovatelů mohou doplňovat svůj počet volbou nových členů.

6.2.3. Členové Rady zřizovatelů se scházejí podle potřeby, minimálně jednou za čtvrt roku.

6.2.4. Členové Rady zřizovatelů si ze svého středu zvolí sekretáře, který svolává a řídí schůze Rady zřizovatelů, přijímá podněty, žádosti a zprávy adresované Radě zřizovatelů a předkládá je k projednání. Sekretář nemá žádné další pravomoci.

6.2.5. Rozhodnutí Rady zřizovatelů je platné jen tehdy, jestliže se na něm shodnou alespoň 2/3 všech členů. Pokud bude mít rada pouze 3 členy musí být rozhodnutí rady jednomyslné.

6.2.6. Rada zřizovatelů může svým rozhodnutím zrušit nebo revidovat jakékoliv nové rozhodnutí či usnesení kteréhokoliv orgánu SNS.

6.2.7. Rada zřizovatelů potvrzuje svým hlasováním změny základního dokumentu a případy zcizování majetku SNS, které schválila Rada Slovanů Čech, Moravy a Slezska, i jakékoliv jiné dokumenty navrhované a schvalované Radou Slovanů Čech, Moravy a Slezska a jejich případné změny. V případě nesouladu mezi výsledky hlasování bude návrh změn vrácen Radě Slovanů Čech, Moravy a Slezska, která může potvrdit rozhodnutí Rady zřizovatelů prostou většinou všech přítomných členů, nebo musí rozhodnutí Rady zřizovatelů přehlasovat jednomyslným hlasováním všech přítomných členů. Nebude-li návrh změn, vrácený Radou Zřizovatelů, Radou Slovanů Čech, Moravy a Slezska potvrzen ani přehlasován, změny základního dokumentu a případy zcizování majetku SNS nevstoupí v platnost.

6.2.7.1 Člen Rady zřizovatelů může být současně členem Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska a naopak.

6.2.8. Pověření členové Rady zřizovatelů se mohou zúčastnit schůzí všech orgánů Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska, Krajských slovanských obcí i Slovanských obcí.

6.2.9. Člen Rady zřizovatelů pozbývá své členství v radě zřizovatelů:

6.2.9.1. uplynutím lhůty 30 dnů od písemného oznámení Radě zřizovatelů o své rezignaci,

6.2.9.2. zrušením členství v Radě zřizovatelů jednomyslným rozhodnutím všech zbývajících členů Rady zřizovatelů,

6.2.9.3. úmrtím.

6.2.10. Rada zřizovatelů může vydávat předběžná opatření, která omezují nebo rozšiřují činnost, či výkon pravomocí jednotlivých členů, kněžích a orgánů SNS. Tato předběžná opatření může Rada Slovanů Čech, Moravy a Slezska při nejbližším zasedání zrušit více než 2/3 všech přítomných hlasů. Nedojde-li ke zrušení, toto předběžné opatření se stává platným.

6.3. Rada Slovanů Čech, Moravy a Slezska

Jedná se o statutární orgán. Veškerá činnost a způsob jednání je popsán v článku 4.1. základního dokumentu SNS.

6.4. Krajská Slovanská obec

6.4.1. Krajské slovanské obce v České republice sdružují Předsedy všech Slovanských obcí na území daného kraje. Krajské slovanské obce se územně určují dle zákona o územně správním členění státu určujícím územní obvody krajů a hl.m. Prahy. Počet krajských obcí v České republice je tedy nejvíce 14 (slovy čtrnáct).

6.4.2. Krajská slovanská obec vzniká novým ustavením Krajské Slovanské obce Radou Slovanů Čech, Moravy a Slezska, nebo obnovením činnosti zaniklé Krajské Slovanské obce a opětovným schválením Radou Slovanů Čech, Moravy a Slezska. První Krajská Slovanská obec vzniká novým ustavením Krajské Slovanské obce Radou zřizovatelů.

6.4.3. Návrh na vznik nové Krajské Slovanské obce a obnovení činnosti Krajské Slovanské obce podávají k rukám Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska nejméně 2 Předsedové Slovanských obcí zapsaných na území daného kraje.

6.4.4. Vznik Krajské Slovanské obce je doložen zápisem o vzniku Krajské Slovanské obce, který realizuje Rada Slovanů Čech, Moravy a Slezska. V zápisu o vzniku Krajské Slovanské obce musí být přinejmenším uvedeny tyto údaje: název Krajské Slovanské obce, územní působnost, sídlo, datum schválení, podpisy všech Předsedů Slovanských obcí, které návrh podávají.

6.4.5. Jednotlivé Krajské Slovanské obce se řídí ustanoveními základního dokumentu náboženské společnosti Slované, a to také v následujících otázkách:

6.4.5.1. vznik a zánik Slovanské obce, viz odstavce 6.4.2., 6.4.3., 6.4.4. a 6.4.7.

6.4.5.2. přihlášení a odhlášení členů,

6.4.5.3. způsob hlasování,

6.4.5.4. příspěvky,

6.4.5.5. hospodaření s majetkem,

6.4.5.6. etický kodex.

6.4.6. Krajská Slovanská obec si volí své zástupce do Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska, ve stanoveném počtu. Takto volený zástupce musí získat při volbě alespoň 2/3 hlasů všech účastníků shromáždění a je zvolen na dobu dvou let. K odvolání tohoto zástupce Krajské Slovanské obce v Radě Slovanů je zapotřebí alespoň 2/3 hlasů všech účastníků shromáždění.

6.4.7. O zániku Krajské Slovanské obce se usnáší shromáždění Předsedů Slovanských obcí daného kraje, ke schválení je zapotřebí alespoň 2/3 hlasů všech členů Krajské Slovanské obce. Krajská Slovanská obec zaniká dnem schválení Radou Slovanů Čech, Moravy a Slezska nebo zásahem Rady zřizovatelů, dojde-li k opakovanému závažnému porušení etických, mravních, právních hodnot, či stanov SNS.

6.5. Slovanská obec

6.5.1. Slovanská obec v České republice sdružuje občany ČR i cizí státní občany, kteří se hlásí ke slovanské duchovní tradici a jsou přijati za členy. Minimální počet členů obce jsou 2 lidé, kteří podají přihlášku a ta je schválena.

6.5.2. Slovanská obec vzniká novým ustavením Slovanské obce, nebo obnovením činnosti zaniklé Slovanské obce. Taková Slovanská obec si vytvoří oficiální název, kterým se bude prezentovat. Například Slovanská obec Benešov. Toto jméno volí členové nové Slovanské obce a k jeho schválení je potřeba alespoň 2/3 hlasů při hlasování členů této Slovanské obce. První Slovanská obec vzniká novým ustavením Slovanské obce Radou zřizovatelů.

6.5.3. Návrh na vznik nové Slovanské obce a obnovení činnosti Slovanské obce podávají Radě Slovanů Čech, Moravy a Slezska nejméně 2 zástupci, kteří jsou starší 18 let a kteří jsou hlášeni k trvalému, či přechodnému pobytu v místě vzniku nové obce, na území ČR, nebo v daném městě, či obci aktivně působí (práce, rodinné, soukromé, komunitní aktivity).

6.5.4. Vznik nové Slovanské obce a obnovení činnosti Slovanské obce schvaluje Rada Slovanů Čech, Moravy a Slezska. Nová Slovanská obec vzniká dnem schválení Radou Slovanů Čech, Moravy a Slezska. Vznik Slovanské obce je doložen zápisem o vzniku Slovanské obce, který realizuje Rada Slovanů Čech, Moravy a Slezska. V zápisu o vzniku Slovanské obce musí být přinejmenším uvedeny tyto údaje: název Slovanské obce, územní působnost, sídlo, datum schválení, podpisy a osobní údaje zakládajících členů.

6.5.5. Jednotlivé Slovanské obce se řídí ustanoveními základního dokumentu SNS, a to zejména v následujících otázkách:

6.5.5.1. vznik a zánik Slovanské obce, viz odstavce 6.5.2., 6.5.3., 6.5.4. a 6.5.8.

6.5.5.2. přihlášení a odhlášení členů,

6.5.5.3. způsob hlasování,

6.5.5.4. příspěvky,

6.5.5.5. hospodaření s majetkem,

6.5.5.6. etický kodex.

6.5.6. V každém kraji může být založeno libovolné množství Slovanských obcí. Přičemž v jedné obci nebo městské části je zamýšlena max. jedna Slovanská obec. Přičemž územní působnost se nesmí překrývat.

6.5.7. Slovanská obec si volí Předsedu své Slovanské obce, který je zároveň zástupcem v Krajské Slovanské obci. Takto volený zástupce musí získat alespoň 2/3 hlasů všech členů Slovanské obce a je zvolen na dobu čtyř let. Předsedu Slovanské obce může shromáždění členů obce předčasně odvolat. K odvolání Předsedy Slovanské obce je zapotřebí alespoň 2/3 hlasů všech členů Slovanské obce.

6.5.8. O zániku Slovanské obce se usnáší shromáždění členů Slovanské obce. Ke schválení je zapotřebí alespoň 2/3 hlasů všech členů dané Slovanské obce. Slovanská obec zaniká dnem schválení Radou Slovanů Čech, Moravy a Slezska. Dojde-li opakovaně k závažnému porušení etických, mravních, právních hodnot či ustanovení základního dokumentu nebo vnitřního předpisu (je-li vytvořen) SNS, Rada Slovanů Čech, Moravy a Slezska může rozhodnout do jednoho měsíce při hlasování alespoň 2/3 hlasů o zániku Slovanské obce. Rozhodnutí musí být zasláno předsedovi Slovanské obce nejpozději do 14 dnů od jeho vydání. Slovanská obec zaniká dnem doručení rozhodnutí o jejím zániku předsedovi Slovanské obce. Nepodaří-li se rozhodnutí o zániku Slovanské obce doručit, platí, že Slovanská obec zaniká 14. dnem od vydání tohoto rozhodnutí. Rada zřizovatelů má právo vydat předběžné opatření o pozastavení činnosti Slovanské obce, dle odstavce 6.2.10.

6.5.9. Dokument s vlastní žádostí o založení Slovanské obce je písemně zaslán nebo předán Radě Slovanů Čech, Moravy a Slezska.

7. Způsob ustanovování a odvolávání duchovních a seznam v SNS používaných označení duchovních:

7.1. Duchovními SNS se mohou stát lidé, kteří prošli důkladným výcvikem v oblasti teorie a praxe slovanské tradice a spirituality, který SNS organizuje. Tito lidé, kteří vstoupili do výcviku získávají status Obřadní učeň/učeňka.

7.2. Výstupem takového výcviku je test z teoretických znalostí, který musí být splněn minimálně na 85 %. Úspěšnost takového testu schvaluje kontrolní komise Školy slovanských tradic při Slovanském kruhu, z.s..

7.3. Po úspěšném absolvování testu z teoretických znalostí, musí nový duchovní úspěšně zvládnout kompletní realizaci jednoho obřadu hlavních slovanských svátků pro veřejnost a získává status Obřadník-čekatel/Obřadnice-čekatelka. Je to jeden z obřadů:

7.3.1 jarní rovnodennost – Provoda

7.3.2. Noc ohňů

7.3.3. letní slunovrat – Koupadla

7.3.4. Žně

7.3.5. podzimní rovnodennost – Oseniny

7.3.6. Dušičky

7.3.7. zimní slunovrat – Kračůn

7.3.8. Hromnice

7.4. Jestliže pak Obřadník-čekatel/Obřadnice-čekatelka po dobu jednoho roku bude vykonávat obřady pro veřejnost, nebo náplň své specializace, je mu udělena kněžská hodnost Obřadník/Obřadnice nastálo. Za tento zkušební rok musí tento nový duchovní provést aspoň 4 veliké obřady, bude-li toho schopen ze zdravotních, či rodinných důvodů. Nastanou-li pro něj/ni důvody, které mu/jí tuto činnost nedovolují a Rada Slovanů Čech, Moravy a Slezska tyto důvody uzná za adekvátní, tento zkušební rok nastane, je-li činnosti znovu schopen.

7.5. Autorizace kněžského stavu, je potvrzena předáním odznaku kněžské hodnosti, který předá předseda Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska. Tato hodnost má neomezenou platnost a může být odebrána pouze předsedou Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska, když duchovní poruší duchovní pravidla SNS.

7.6. Poruší-li duchovní hrubě mravní či duchovní pravidla SNS a tato skutečnost je již veřejně známá, či pokud duchovní ohrozí SNS v jakékoliv oblasti, zejména společenské, mravní, hmotné, či duchovní, Rada Zřizovatelů vydá předběžné opatření dle ustanovení 6.2.10, kterým okamžitě pozastaví kněžskou hodnost, tedy status duchovní autority SNS. Tato skutečnost bude odeslána písemně příslušné Krajské radě Slovanů a Slovanské obci, kde duchovní působí. Krajská Slovanská obec se s touto skutečností obeznámí a nejpozději do 14 dnů budou obeznámeni o této skutečnosti i členové dané obce, kde duchovní, který přichází o svou kněžskou hodnost, působí.

7.7. Duchovní, jenž byl zbaven své hodnosti, je povinen vrátit svůj odznak k rukám předsedy Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska a stává se opět pouze členem dané Slovanské obce, nerozhodne-li se jinak.

7.8. Pokud Rada Slovanů Čech, Moravy a Slezska shledá okolnosti odebrání kněžské hodnosti jako velmi vážné, může současně rozhodnout o ukončení členství této osobě v SNS a pověří danou Slovanskou obec, kde je tato osoba registrována, ke zrušení jejího členství.

7.9. O tom, jak bude duchovní, který byl zbaven kněžské hodnosti, moci navštěvovat obřady, si rozhodnou členové dané Slovanské obce sami, nebude-li rozhodnuto vyššími orgány jinak.

7.10. Každá země, kde se otevře pobočka, si volí vlastní duchovní. Tito duchovní nemusí projít výcvikem ve Škole slovanských tradic, jestliže již mají znalosti a praktické dovednosti lokální slovanské tradice. I tito duchovní musí být uznáni Radou zřizovatelů náboženské společnosti Slované v České republice. Tím je jejich autorizace v rámci SNS dokončena.

7.11. Seznam jmen používaných pro duchovní SNS jsou:

7.11.1 Muži: kněz, žrec, obřadník, volchv. U těchto jmen je možno použít je s přívlastkem slovanský, které předchází výše popsaným výrazům.

7.11.2. Ženy: kněžka, žrekyně, obřadnice, volchvyně. U těchto jmen je možno použít je s přívlastkem slovanská, které předchází výše popsaným výrazům.

8. Způsob schvalování změn základního dokumentu a těch dokumentů SNS a jejich změn, které jsou přikládány k základnímu dokumentu, nebo z nichž jsou uváděny údaje do základního dokumentu:

8.1. Dojde-li k novým skutečnostem, či změnám v obsahu náplně činnosti, obsahu učení SNS a bude-li nutno tyto změny do základního dokumentu vložit, jsou všechny orgány SNS povinny tyto skutečnosti neprodleně předat jakoukoliv formou k rukám předsedy Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska. Když Rada Slovanů Čech, Moravy a Slezska rozhodne hlasováním o nutnosti tyto změny do základního dokumentu vložit, dojde k neprodlenému odeslání těchto změn Radě zřizovatelů. Rozhodne-li ta hlasováním o schválení těchto změn, kompletně připravených a s přesným určením, do jakého článku a odstavce se vkládají, předá toto rozhodnutí zpět Radě Slovanů Čech, Moravy a Slezska a ta je neprodleně odešle na Ministerstvo kultury.

9. Začlenění SNS do struktur církve a náboženské společnosti mimo území České republiky:

9.1. Členové SNS v rámci organizace Slovanský kruh, z.s. i mimo ní zastupují českou slovanskou víru v kongresu ECER (European Congress of Ethnic Religions, v překladu Evropský kongres etnických náboženství), založeném v Litvě, v Rodovém slovanském sněmu, založeném na Ukrajině, na mezinárodních setkáních a festivalech i soukromě a jsou v kontaktu s ostatními jedinci, či organizacemi, které se zabývají udržováním a praxí původních pohanských tradic v Evropě, Americe a Asii. Vznikající SNS zatím není, v těchto strukturách mimo Českou republiku, začleněna. Po její registraci bude její začlenění do mezinárodních struktur postupně vytvářeno.

9.2. SNS dávají možnost otevřít svou pobočku i v jiné zemi, kde se její občané přihlásí ke slovanské víře a budou si chtít takovou pobočku svobodně otevřít. Takováto pobočka bude vznikat dle platných zákonů dané země a také dle obsahu slovanské víry, které se v této zemi praktikují. Tento obsah musí schválit Rada Slovanů Čech, Moravy a Slezska a Rada zřizovatelů a teprve poté je možné takovou pobočku otevřít. Údaje o zahraničních pobočkách budou, po jejich vzniku, doplněny do základního dokumentu.

9.3. Náplň činnosti a víry SNS je v souladu s oficiální mezinárodní deklarací z roku 2014 z kongresu ve Vilniusu, Litva. Náplň činnosti a víry SNS je v souladu se stanovami Rodového slovanského sněmu, který je tvořen zástupci rodnověrných slovanských skupin ze zemí se slovanskou kulturou.

10. Zásady hospodaření SNS podle § 27, zákona č. 3/2002 Sb.:

10.1. Financování činnosti SNS je z:

10.1.1. členských příspěvků, pokud jsou stanoveny,

10.1.2. dotací,

10.1.3. darů, dědictví, a jiných dobrovolných příspěvků od fyzických i právnických osob z tuzemska i ze zahraničí,

10.1.4. prodeje a pronájmu movitého a nemovitého majetku,

10.1.5. příjmů z pořádání vzdělávacích, kulturních, společenských a rekreačních akcí,

10.1.6. ověřených soukromých zdrojů.

10.1.7. Podnikání ani jiná výdělečná činnost nejsou prováděny.

10.2. SNS jako právnická osoba odpovídá za své závazky svým majetkem. S majetkem SNS hospodaří Rada Slovanů Čech, Moravy a Slezska na základě ročního rozpočtu schváleného Radou zřizovatelů. Rada Slovanů Čech, Moravy a Slezska může zmocnit Předsedu k hospodaření s majetkem SNS ve vymezeném rámci.

10.3. Majetek SNS je tvořen příspěvky členů, dary fyzických a právnických osob, majetkem, který členové SNS sami nakoupili za finance SNS, případně příjmy z grantových prostředků atp.. O způsobu využití majetku SNS se rozhoduje v souladu s vlastními stanovami. Každá Slovanská obec hospodaří se svěřeným majetkem. V případě zcizení svěřeného majetku provádí veškeré právní úkony Rada Slovanů Čech, Moravy a Slezska se souhlasem Slovanské obce.

10.4. Dary ve formě poskytnutých finančních prostředků, jiných věcí hmotných i nehmotných a dalších hodnot se stávají majetkem SNS.

10.5. Rada Slovanů Čech, Moravy a Slezska sestavuje rozpočet na příslušný kalendářní rok a hospodaří podle něho.

10.6. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu připraveného a odsouhlaseného Radou Slovanů Čech, Moravy a Slezska a schváleného Radou zřizovatelů.

10.7. SNS vede účetnictví dle obecně platných předpisů.

10.8. Pokladníka volí Rada Slovanů Čech, Moravy a Slezska a schvaluje jej Rada zřizovatelů. Pokladník se zodpovídá předsedovi a místopředsedům Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska a členům Rady zřizovatelů.

10.9. Pravidla a povinnosti v otázkách hospodaření:

10.9.1. všichni členové SNS jsou povinni s pokladníkem spolupracovat a poskytovat mu potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost,

10.9.2. pokladník spravuje finanční prostředky SNS, má podpisové právo a plný přístup k elektronickému bankovnímu účtu, který je pro účely hospodaření SNS zřízen. Pokladníkem může být i člen Rady zřizovatelů.

10.9.3. veškeré nakládání s financemi a majetkem SNS podléhá dozoru členů Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska a členů Rady zřizovatelů. Pokladník je povinen na výzvu kteréhokoli člena Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska předložit do jednoho měsíce materiály týkající se stavu hospodaření náboženské společnosti. Pokladník vede účetnictví SNS a zajišťuje plnění daňových povinností,

10.9.4. pokladník předkládá jednou ročně Radě Slovanů Čech, Moravy a Slezska zprávu o hospodaření za uplynulý rok,

10.9.5. nesouhlasí-li členové Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska nebo členové Rady zřizovatelů se závěry pokladníka, mají právo připojit ke zprávě o hospodaření své písemné vyjádření,

10.9.6. každá Slovanská obec, může dobrovolně přispět do rozpočtu SNS, na účet SNS nad rámec povinných příspěvků, jsou-li stanoveny,

10.9.7. nemovitosti nabyté SNS mohou být svěřeny do správy jednotlivých Slovanských obcí nebo Krajských Slovanských obcí.

10.10. Výši příspěvku za členství v SNS stanoví členům Rada Slovanů Čech, Moravy a Slezska a schválí Rada zřizovatelů.

11. Způsob naložení s likvidačním zůstatkem, který vyplyne z likvidace SNS:

11.1. Případný likvidační zůstatek připadá státu podle § 24, odstavce 6, zákona č. 3/2002 Sb.

12. Práva a povinnosti osob hlásících se k SNS:

12.1. Členem SNS se stává každý člověk, který se hlásí k duchovnímu odkazu Slovanů a tradici a který(á) je na základě své žádosti přijat (a) do některé z místních Slovanských obcí. Členství v SNS je dobrovolné a nikdo nesmí nikoho nutit ani mu bránit vstoupit či opustit společnost.

12.2. Po přijetí je nový člen zapsán do jednotné členské evidence Slovanské obce.

12.3. Člen SNS pozbývá své členství v SNS, zanikne-li jeho členství ve Slovanské obci, která člena registrovala,

12.4. Člen SNS má právo:

12.4.1. účastnit se náboženských, kulturních, vzdělávacích, sociálních a dalších programů, organizovaných SNS,

12.4.2. obracet se s písemnými žádostmi, připomínkami, návrhy a stížnostmi na všechny orgány SNS,

12.4.3. obhajoby všech rozhodnutí týkajících se jeho osoby,

12.4.4. má právo volit, hlasovat a podílet se na organizování setkání Slovanské obce,

12.4.5. šířit a prohlubovat praktikovanou slovanskou tradici dle svého citu a svobodně,

12.4.6 užívat si plody společné práce, cítit podporu a využívat možností SNS, slovanské tradice a přátel organizace.

12.4.7. projít zasvěcovacím a přijímacím obřadem do rodné víry slovanské samostatně, či během jednoho z hlavních slovanských obřadů. Tento úkon spočívá v propojení pomocí duchovního, nebo přímo pokud člen podporu duchovního nevyžaduje, se silou slovanského panteonu, silami země, živlů a přírody. S metodikou těchto obřadů jsou seznámeni kněží při studiu, ale mohou být i intuitivně přizpůsobeny podmínkám při obřadu.

12.4.8. má možnost požádat duchovního o smytí, vyčištění napojení na duchovní tradici, kterou již nechce nést a chce se z ní vymanit. Tento úkon se provádí u přirozených vodních toků, řek, potoků, studánek, či jezer. Je možné také použít posvátnou slovanskou saunu, ve které je úkon vodou učiněn.

12.5. Člen Slovanů má povinnost:

12.5.1. ctít slovanskou víru a vést život směrem k naplnění ideálů slovanské víry,

12.5.2. dodržovat stanovy SNS, respektovat usnesení a rozhodnutí všech orgánů SNS a své Krajské slovanské obce dodržovat ustanovení schválená Radou Slovanů Čech, Moravy a Slezska,

12.5.3. chránit a šetřit majetek SNS a je-li mu svěřen, tak jej spravovat s péčí řádného hospodáře,

12.5.4. platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu, pokud jsou stanoveny,

12.5.5. do 30 dnů oznamovat Radě Slovanů Čech, Moravy a Slezska změny osobních údajů, které jsou předmětem členské evidence,

12.5.6. respektovat ústavu ČR.

12.6. Virilním (nevoleným) členem Rady Slovanů Čech, Moravy a Slezska jsou:

slovanský kněz, kněžka, žrec, či jiná duchovní autorita Slovanů. Ti musí prokázat svou znalost duchovní tradice SNS. Volí si je členové dané Slovanské obce a to dle své vůle a svobodně. Ti také musí být schopni danou Slovanskou obec zastupovat. Taková osoba bude zanesena do registru SNS a bude mít oficiální potvrzení k prokázání svého statutu na veřejnosti. Vydávání takových potvrzení řeší Rada Slovanů Čech, Moravy a Slezska.

Datum: 5.10.2021