O nás

Slovanské duchovno, tak jak jej vnímáme, je návratem ke kořenům, tedy k přirozené duchovnosti (spiritualitě) a vědomou cestou osobního poznání jedince (opačné pojetí od pouhé víry či příkazovosti). Přístupem k životu a divům (archetypálním silám), který má být člověku oporou při poznání sebe sama, a při hledání vyváženého vztahu s divy a jejich přijetím (integrací), které člověka na životní cestě posouvají a rozšiřují mu obzory sebepoznání.

Tento duchovní přístup náš právní řád zatím neumí rozpoznat, ale lidé, kteří tuto cestu poznání žijí tady již jsou (a vždy byli). A tak jsme se rozhodli nečekat na to, až se změny v duchovním světě propíší i do světského právního řádu, a cestu předků – tedy slovanské duchovno jsme zaregistrovali ve formě, kterou právní řád rozpoznat umí – jako tzv. náboženskou společnost.

Slované – náboženská společnost jsou tak prvním  Ministerstvem Kultury ČR zaregistrovaným pohanským duchovním směrem. Zároveň jsme si vědomi, že jako vše v živém všehomíru, tak i duchovno se vyvíjí a není tak možné a ani žádoucí se uplynulými věky vrátit a ustrnout v představách o dávných dobách, ale ani v dogmatech. Proud všeducha, jako podněcovatele k životu, proudí dál a je potřeba umět rozpoznat jeho směr a s tímto životodárným proudem poznání plout ve vyváženém vzájemném vztahu.

Slovanství (též jazyčnictví, rodověří apod.) je vědomecký (tj. celostní, či holistický) nadnáboženský duchovní proud založený jak na duchovním, tak i intelektuálním poznání navazujícím na poslední etnicky, duchovně i jazykově příbuzné společenství našich předků, které dokázalo tisíce let žít ve vyváženém vztahu mezi člověkem a přírodou. Setkáváme se např. při obřadní činnosti, kde si pomocí dávných zvyků připomínáme a udržujeme vztah s předky i se silami (divy), které člověka vylaďují a tím i léčí.

Naše společnost má za cíl, nabídnout lidem možnost, se seznámit s cestou přirozené duchovnosti a s obsahem dávných zvyků z ní plynoucích – z nichž mnohé se udržují dodnes (pomlázka či očistné polévání, stavění máje, obdarování při obnově/znovuzrození slunečního cyklu po zimním slunovratu, dožínky, masopust, tance ve formě dnes folklorních tanců, svatební zvyky, postřižiny, vynášení Morany, zádušnice či dušičky a mnohé další.), poznat své kořeny, smysl a obsah duchovního dědictví, nabídnout možnost sdílet, sdružovat se a také organizovat za účelem obrody. Rozvíjíme také spolupráci a vztahy s dalšími podobně laděnými skupinami a organizacemi jak v naší zemi zděděné po předcích, tak v širším Evropském poli. Snažíme se také šířit povědomí o duchovním obsahu našeho jazyka a poskytnout celostní obraz toho čím v samotné podstatě jako lidské bytosti jsme. Zprostředkovat kvalitní informace a informační zdroje a obrodit v minulosti násilným zásahem přerušený světonázor ctěný a pěstovaný dávnými předky několik tisíciletí. Tím snad také dopomoci překonat sérii historických traumatických zkušeností ovlivňující životy mnohých lidí v naší domovině dodnes.

Rozhodování v naší společnosti je po vzoru dávných zvyků rodové demokracie kruhové – tedy nikdo nevyčnívá, ačkoliv pro jednání směrem ven jsou voleni na sněmech např. členové statutárního orgánu. Členy Slovanů – n.s. jsou lidé různých věkových skupin, z různých oblastí profesního zaměření, studenti, lidé všech sociálních skupin.

Součástí naší činnosti jsou setkání při obřadech, semináře, pořádání sdružovacích společenských setkání, prohlubování znalostí a pěstování toho, co je nám vlastní. Mnoho členů se zabývá výzkumem a studiem slovanského duchovního dědictví, užívané obraznosti (symboliky), seberozvojovou činností, jazykovědou a kořeny řeči (etymologie), divotanci, hudbou, historickými či archeologickými prameny, srovnávací religionistikou, přechodovými obřady apod.

Pokud máte zájem se připojit do společnosti a chuť přidat své dřívko aby hořel a zářil společný posvátný oheň, pokud máte chuť se podílet na obrodě a udržení slovanského duchovního dědictví a slávy divů/bohů, jste vítání ve společném kruhu.

Za S-ns Chranibor

 

 

Proč se stát členem náboženské společnosti SLOVANÉ?

V době přerodu celé společnosti vnímáme množství různých přístupů, které se zde objevují. Rozhodli jsme se vytvořit možnost, která nám chyběla – tedy duchovní proud, který by vědomě navazoval na naše kořeny – na poslední etnicky, duchovně i jazykově příbuzné společenství dávných předků, které dokázalo tisíce let žít ve vyváženém vztahu mezi člověkem a prostředím.

Jsme tak společenství rodnověrců, navazujících na duchovní hodnoty dávných předků, volíme cestu poznání – poznání sebe sama.

Přihlášením se k tomuto odkazu přes členství ve Slované – n.s., podpoříte obrodu rodnověrství v ČR a možnost přiznání tzv. zvláštních práv ze strany státu i všem ostatním členům. Rodnověrství by se tak mělo stát důstojnou součástí veřejného, kulturního i duchovního života.

Právní forma tzv. náboženské společnosti nám také otevírá možnosti, které bychom, např. jako zapsaný spolek nebo úplně bez právní formy, mít nemohli. Ministerstvem Kultury registrovaná náb. spol. je oprávněna např. zakládat neveřejná pohřebiště a vykonávat obřad vyprovázení duší podle svého přesvědčení (zároveň v souladu s platnými zákony), pořádat sbírky za účelem rozvoje rodného duchovna, pomáhá nám v jednání se státní správou, umožňuje členům a podporovatelům si jejich dary odečíst z daňového základu apod. V budoucnu tzv. zvláštní práva nám umožní konat svatby, které budou uznávány i právně, zakládat vzdělávací zařízení, mít své duchovní zástupce v armádě či navštěvovat vězeňská zařízení apod. Za účelem získání zvláštních práv budeme pořádat sbírku podpisů, ve které musíme získat podpisy alespoň 1 ‰ občanů ČR.

Aktivní účastí ve společnosti získáváte také možnost se hlouběji seznámit s obsahem slovanské kultury a zvyků a tak pochopit a obrodit jejich skutečný smysl, dále se účastnit pravidelných setkání či obřadů ať už přechodových nebo celospolečenských a získat tak oporu společenství na své vlastní cestě.

Budete mít možnost sdílet své vědomosti a zkušenosti s ostatními členy naší společnosti a přispět tak k rozvoji a zachování slovanské kultury a duchovního dědictví pro budoucí generace.

Zachování identity.

V ČR je několik rodnověrných společenství a skupin. Nejde nám o to nabídnout jediný správný přístup. Z tohoto důvodu i základní dokument společnosti je tvořen tak aby poskytoval, co nejširší okruh možností a přístupů k rodnověrství. Slované – n.s. tak nabízí zajímavou možnost, jak získat záštitu pro doposud spíše jednotlivé spolky či skupiny, iniciovat vzájemnou podporu a spoluprací v rámci náb.spol., a také získat větší možnosti rozvoje v rámci celé společnosti.